สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการแรงงาน

1 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
2 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528
3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528
4 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
6 พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ.2551
8 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ. 2537
10 ความรู้เรื่องแรงงาน
11 ข้อระงับพิพาทแรงงาน
12 ถาม – ตอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
13 แนวข้อสอบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
14 แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน
MP3 – P007 – แนวข้อสอบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน (1)

แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการแรงงานสามารถใช้สอบทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานสำนักงาน กพ
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานปลัดอำเภอ
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานครูผู้ช่วย กทม
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานครูผู้ช่วย สพฐ
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานครู กศน สำนักงาน กศน
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฎ ราชมงคล
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานนายสิบตำรวจ ประทวน สัญญาบัตร
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานธนาคาร
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานธนาคาร ธกส
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานบริษัท TOT ทีโอที CAT กสท
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานการประปานครหลวง กปน
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานการประปาส่วนภูมิภาค กปภ
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานการไฟฟ้ฝ่ายผลิตกฟผ
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานการไฟฟ้านครหลวงกฟน
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟภ
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานการรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานไปรษณีย์ไทย
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานการท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานนักเรียนจ่า ทหารเรือ ทหารอากาศ ทหารบก สัสดี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ ทบ
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมสรรพาวุธทหารบก พาณิชย์นาวี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกองบัญชาการกองทัพไทย
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานช่างฝีมือทหาร ทหารปืนใหญ่ ทหารม้า ทหารราบ
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมธนารักษ์
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมบัญชีกลาง
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมศุลกากร
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมสรรพกร
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมสรรพสามิต
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โรงงานยาสูบ
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมกิจการเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานการเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมหม่อนไหม กรมการข้าว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมชลประทาน
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมประมง
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมปศุสัตว์
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สกย
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อตก
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อสค
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมการบินพลเรือน
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมทางหลวง
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมทางหลวงชนบท
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมควบคุมมลพิษ
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมทรัพยากรธรณี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมป่าไม้
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมอุตุนิยมวิทยา
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมธุรกิจพลังงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมการค้าภายใน
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมการปกครอง
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมที่ดิน
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมโยธาธิการและผังเมือง
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมคุมประพฤติ
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมบังคับคดี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลอาญา ศาลอุทธรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานสำนักกิจการยุติธรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานสำนักงานศาลปกครอง
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานสำนักงานศาลยุติธรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานสำนักงานอัยการสูงสุด
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานอัยการผู้ช่วย ผู้พิพากษา
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมการจัดหางาน
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานสำนักงานประกันสังคม
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมการศาสนา
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมศิลปากร
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมวิทยาศาสตร์บริการ
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานสำนักงานการศึกษาเอกชน
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมการแพทย์
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมควมคุมโรค
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมสุขภาพจิต
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานโรงพยาบาล สสจ
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมโรงงานอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมส่งเสริมการส่งออก
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานสหกรณ์ออมทรัพย์
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานกรมประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานรัฐสภา
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานสำนักงบประมาณ
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐนายก?
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานสภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปปท
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง
แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงานสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เปิดสอบนักวิชาการแรงงาน

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book)
 สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *