สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

1 ความสำคัญการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
2 การผลิตสื่อกระจายเสียง
3 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
4 หลักการและทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร
5 ความรู้เกี่ยวกับการจัดแสดงและนิทรรศการ
6 สื่อในการจัดนิทรรศการ
7 ความรู้เกี่ยวกับหลักการถ่ายภาพ
8 การถ่ายภาพเพื่อการสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์
9 เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์
10 โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007
11 ถาม – ตอบ นักโสตทัศนศึกษา
12 แนวข้อสอบความเข้าใจในการถ่ายภาพเบื้องต้น
13 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโสตทัศนศึกษา
MP3 – P025 – ถาม – ตอบ นักโสตทัศนศึกษา

แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสามารถใช้สอบทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสำนักงาน กพ
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปลัดอำเภอ
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาครูผู้ช่วย กทม
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาครูผู้ช่วย สพฐ
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาครู กศน สำนักงาน กศน
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฎ ราชมงคล
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษานายสิบตำรวจ ประทวน สัญญาบัตร
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาธนาคาร
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาธนาคาร ธกส
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาบริษัท TOT ทีโอที CAT กสท
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาการประปานครหลวง กปน
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาการประปาส่วนภูมิภาค กปภ
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาการไฟฟ้ฝ่ายผลิตกฟผ
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาการไฟฟ้านครหลวงกฟน
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟภ
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาการรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาไปรษณีย์ไทย
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาการท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษานักเรียนจ่า ทหารเรือ ทหารอากาศ ทหารบก สัสดี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ ทบ
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมสรรพาวุธทหารบก พาณิชย์นาวี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาช่างฝีมือทหาร ทหารปืนใหญ่ ทหารม้า ทหารราบ
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมธนารักษ์
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมบัญชีกลาง
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมศุลกากร
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมสรรพกร
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมสรรพสามิต
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โรงงานยาสูบ
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมกิจการเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาการเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมหม่อนไหม กรมการข้าว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมชลประทาน
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมประมง
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมปศุสัตว์
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สกย
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อตก
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อสค
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมการบินพลเรือน
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมทางหลวง
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมทางหลวงชนบท
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมควบคุมมลพิษ
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมทรัพยากรธรณี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมป่าไม้
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมอุตุนิยมวิทยา
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมธุรกิจพลังงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมการค้าภายใน
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมทรัพย์สินทางปัญญา
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมการปกครอง
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมที่ดิน
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมโยธาธิการและผังเมือง
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมคุมประพฤติ
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมบังคับคดี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลอาญา ศาลอุทธรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสำนักกิจการยุติธรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสำนักงานศาลปกครอง
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสำนักงานศาลยุติธรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสำนักงานอัยการสูงสุด
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาอัยการผู้ช่วย ผู้พิพากษา
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมการจัดหางาน
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสำนักงานประกันสังคม
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมการศาสนา
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมศิลปากร
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมวิทยาศาสตร์บริการ
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสำนักงานการศึกษาเอกชน
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมการแพทย์
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมควมคุมโรค
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมสุขภาพจิต
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาโรงพยาบาล สสจ
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมโรงงานอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมส่งเสริมการส่งออก
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษากรมประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษารัฐสภา
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสำนักงบประมาณ
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐนายก?
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปปท
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เปิดสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book)
 สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *