สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิเทศสัมพันธ์

1 การใช้ภาษาที่ถูกต้องและการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ
2 การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษเพื่อแจ้งให้ทราบ
3 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
4 โครงสร้างของบทสนทนา Conversations
5 การอ่านจับใจความ (Reading Comprehension)
6 การใช้อังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
7 วิธีจำคำศัพท์และการเดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary
8 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
9 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
10 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
11 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
12 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Conversation
13 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
MP3 – P075 – วิธีจำคำศัพท์และการเดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary

แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์สามารถใช้สอบทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์สำนักงาน กพ
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ปลัดอำเภอ
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ครูผู้ช่วย กทม
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ครูผู้ช่วย สพฐ
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ครู กศน สำนักงาน กศน
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์พนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฎ ราชมงคล
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์นายสิบตำรวจ ประทวน สัญญาบัตร
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ธนาคาร
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ธนาคาร ธกส
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์บริษัท TOT ทีโอที CAT กสท
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์การประปานครหลวง กปน
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์การประปาส่วนภูมิภาค กปภ
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์การไฟฟ้ฝ่ายผลิตกฟผ
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์การไฟฟ้านครหลวงกฟน
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟภ
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ไปรษณีย์ไทย
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์การท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์นักเรียนจ่า ทหารเรือ ทหารอากาศ ทหารบก สัสดี
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ ทบ
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมสรรพาวุธทหารบก พาณิชย์นาวี
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กองบัญชาการกองทัพไทย
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ช่างฝีมือทหาร ทหารปืนใหญ่ ทหารม้า ทหารราบ
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมธนารักษ์
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมบัญชีกลาง
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมศุลกากร
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมสรรพกร
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมสรรพสามิต
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โรงงานยาสูบ
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมกิจการเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์การเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมหม่อนไหม กรมการข้าว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมชลประทาน
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมประมง
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมปศุสัตว์
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สกย
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อตก
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อสค
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมการบินพลเรือน
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมทางหลวง
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมทางหลวงชนบท
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมควบคุมมลพิษ
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมทรัพยากรธรณี
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมป่าไม้
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมอุตุนิยมวิทยา
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมธุรกิจพลังงาน
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมการค้าภายใน
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมทรัพย์สินทางปัญญา
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมการปกครอง
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมที่ดิน
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมโยธาธิการและผังเมือง
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมคุมประพฤติ
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมบังคับคดี
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลอาญา ศาลอุทธรณ์
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์สำนักกิจการยุติธรรม
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครอง
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์สำนักงานศาลยุติธรรม
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์สำนักงานอัยการสูงสุด
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์อัยการผู้ช่วย ผู้พิพากษา
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมการจัดหางาน
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์สำนักงานประกันสังคม
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมการศาสนา
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมศิลปากร
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชน
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมการแพทย์
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมควมคุมโรค
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมสุขภาพจิต
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์โรงพยาบาล สสจ
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมโรงงานอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมส่งเสริมการส่งออก
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์รัฐสภา
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์สำนักงบประมาณ
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐนายก
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์คณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์สภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปปท
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เปิดสอบนักวิเทศสัมพันธ์

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book)
 สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *