สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักการตลาด

1 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
2 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
3 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องการตลาด
5 การวางแผนกลยุทธ์การตลาด
6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยตลาด
7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
8 ความรู้เรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค
9 ถาม – ตอบ การจัดการด้านการเงิน
10 แนวข้อสอบเรื่องการขายและการบริการ
11 แนวข้อสอบด้านการขายและการตลาด
12 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
13 แนวข้อสอบการบริหารและการจัดการ
14 แนวข้อสอบเรื่องการตลาด
MP3 – P036 – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด

แนวข้อสอบตำแหน่งนักการตลาดสามารถใช้สอบทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบนักการตลาดสำนักงาน กพ
แนวข้อสอบนักการตลาดปลัดอำเภอ
แนวข้อสอบนักการตลาดข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบนักการตลาดครูผู้ช่วย กทม
แนวข้อสอบนักการตลาดครูผู้ช่วย สพฐ
แนวข้อสอบนักการตลาดครู กศน สำนักงาน กศน
แนวข้อสอบนักการตลาดครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ
แนวข้อสอบนักการตลาดพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฎ ราชมงคล
แนวข้อสอบนักการตลาดนายสิบตำรวจ ประทวน สัญญาบัตร
แนวข้อสอบนักการตลาดท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
แนวข้อสอบนักการตลาดธนาคาร
แนวข้อสอบนักการตลาดธนาคาร ธกส
แนวข้อสอบนักการตลาดบริษัท TOT ทีโอที CAT กสท
แนวข้อสอบนักการตลาดการประปานครหลวง กปน
แนวข้อสอบนักการตลาดการประปาส่วนภูมิภาค กปภ
แนวข้อสอบนักการตลาดการไฟฟ้ฝ่ายผลิตกฟผ
แนวข้อสอบนักการตลาดการไฟฟ้านครหลวงกฟน
แนวข้อสอบนักการตลาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟภ
แนวข้อสอบนักการตลาดการรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท
แนวข้อสอบนักการตลาดไปรษณีย์ไทย
แนวข้อสอบนักการตลาดการท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
แนวข้อสอบนักการตลาดนักเรียนจ่า ทหารเรือ ทหารอากาศ ทหารบก สัสดี
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ ทบ
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมสรรพาวุธทหารบก พาณิชย์นาวี
แนวข้อสอบนักการตลาดกองบัญชาการกองทัพไทย
แนวข้อสอบนักการตลาดช่างฝีมือทหาร ทหารปืนใหญ่ ทหารม้า ทหารราบ
แนวข้อสอบนักการตลาดกองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมธนารักษ์
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมบัญชีกลาง
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมศุลกากร
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมสรรพกร
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมสรรพสามิต
แนวข้อสอบนักการตลาดสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โรงงานยาสูบ
แนวข้อสอบนักการตลาดสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
แนวข้อสอบนักการตลาดสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมกิจการเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบนักการตลาดการเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักการตลาดสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมหม่อนไหม กรมการข้าว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมชลประทาน
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมประมง
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมปศุสัตว์
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร
แนวข้อสอบนักการตลาดสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สกย
แนวข้อสอบนักการตลาดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก
แนวข้อสอบนักการตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อตก
แนวข้อสอบนักการตลาดองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อสค
แนวข้อสอบนักการตลาดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมการบินพลเรือน
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมทางหลวง
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมทางหลวงชนบท
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมควบคุมมลพิษ
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมทรัพยากรธรณี
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมป่าไม้
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมอุตุนิยมวิทยา
แนวข้อสอบนักการตลาดสำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมธุรกิจพลังงาน
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมการค้าภายใน
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมทรัพย์สินทางปัญญา
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมการปกครอง
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมที่ดิน
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมโยธาธิการและผังเมือง
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมคุมประพฤติ
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมบังคับคดี
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
แนวข้อสอบนักการตลาดศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลอาญา ศาลอุทธรณ์
แนวข้อสอบนักการตลาดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบนักการตลาดสำนักกิจการยุติธรรม
แนวข้อสอบนักการตลาดคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส
แนวข้อสอบนักการตลาดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง
แนวข้อสอบนักการตลาดสำนักงานศาลปกครอง
แนวข้อสอบนักการตลาดสำนักงานศาลยุติธรรม
แนวข้อสอบนักการตลาดสำนักงานอัยการสูงสุด
แนวข้อสอบนักการตลาดอัยการผู้ช่วย ผู้พิพากษา
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมการจัดหางาน
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แนวข้อสอบนักการตลาดสำนักงานประกันสังคม
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมการศาสนา
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมศิลปากร
แนวข้อสอบนักการตลาดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมวิทยาศาสตร์บริการ
แนวข้อสอบนักการตลาดสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
แนวข้อสอบนักการตลาดสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักการตลาดสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
แนวข้อสอบนักการตลาดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช
แนวข้อสอบนักการตลาดสำนักงานการศึกษาเอกชน
แนวข้อสอบนักการตลาดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมการแพทย์
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมควมคุมโรค
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมสุขภาพจิต
แนวข้อสอบนักการตลาดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย
แนวข้อสอบนักการตลาดโรงพยาบาล สสจ
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมโรงงานอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมส่งเสริมการส่งออก
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แนวข้อสอบนักการตลาดสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
แนวข้อสอบนักการตลาดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ
แนวข้อสอบนักการตลาดสหกรณ์ออมทรัพย์
แนวข้อสอบนักการตลาดกรมประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบนักการตลาดรัฐสภา
แนวข้อสอบนักการตลาดสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักการตลาดสำนักงบประมาณ
แนวข้อสอบนักการตลาดสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ
แนวข้อสอบนักการตลาดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักการตลาดสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักการตลาดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
แนวข้อสอบนักการตลาดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐนายก?
แนวข้อสอบนักการตลาดสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักการตลาดสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนักการตลาดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนักการตลาดคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต
แนวข้อสอบนักการตลาดคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช
แนวข้อสอบนักการตลาดคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักการตลาดสภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบนักการตลาดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปปท
แนวข้อสอบนักการตลาดสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง
แนวข้อสอบนักการตลาดสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เปิดสอบนักการตลาด

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book)
 สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *