สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทาง

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง
2 ความรู้ด้านการวางแผนพัฒนาทางหลวง
3 ประเภทของทางหลวง
4 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
8 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พ.ศ.2457
10 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
11 การบริหารแผนงาน โครงการ
12 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม – ตอบ)
13 การติดตามและประเมินผล (ถาม-ตอบ)
14 ถาม – ตอบ การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ
15 การเขียนโครงการ
16 เทคนิคการเขียนโครงการ
17 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
18 สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดเลย
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดน่าน
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดแพร่
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดตาก
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดตราด
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดระยอง
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดระนอง
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดพังงา
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดตรัง
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทางจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แขวงการทาง

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book)
 สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *