สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา การสรุปความและตีความ
3 ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
5 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
8 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
9 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
10 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
11 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
12 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
13 การบริหารแผนงาน โครงการ
14 ความรู้ในการเขียนโครงการ
15 การจัดทำแผนปฏิบัติงาน
16 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
17 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดเลย
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดน่าน
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดแพร่
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดตาก
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดตราด
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดระยอง
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดระนอง
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดพังงา
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดตรัง
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศนจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *