สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนิติกร

1 สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2 สรุปความรู้เรื่องการวินิจฉัยข้อกฎหมาย
3 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมหาชนเบื้องต้น
4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายอาญา
5 ความรู้เกี่ยวกับสัญญาและการบริหารสัญญา
6 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ล้มละลาย2483 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
10 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
11 แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
12 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
13 แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง
14 แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในลักษณะว่าด้วยพยานหลักฐาน
MP3 – P044 – สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์_2

แนวข้อสอบตำแหน่งนิติกรสามารถใช้สอบทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบนิติกรสำนักงาน กพ
แนวข้อสอบนิติกรปลัดอำเภอ
แนวข้อสอบนิติกรข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบนิติกรครูผู้ช่วย กทม
แนวข้อสอบนิติกรครูผู้ช่วย สพฐ
แนวข้อสอบนิติกรครู กศน สำนักงาน กศน
แนวข้อสอบนิติกรครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ
แนวข้อสอบนิติกรพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฎ ราชมงคล
แนวข้อสอบนิติกรนายสิบตำรวจ ประทวน สัญญาบัตร
แนวข้อสอบนิติกรท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
แนวข้อสอบนิติกรธนาคาร
แนวข้อสอบนิติกรธนาคาร ธกส
แนวข้อสอบนิติกรบริษัท TOT ทีโอที CAT กสท
แนวข้อสอบนิติกรการประปานครหลวง กปน
แนวข้อสอบนิติกรการประปาส่วนภูมิภาค กปภ
แนวข้อสอบนิติกรการไฟฟ้ฝ่ายผลิตกฟผ
แนวข้อสอบนิติกรการไฟฟ้านครหลวงกฟน
แนวข้อสอบนิติกรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟภ
แนวข้อสอบนิติกรการรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท
แนวข้อสอบนิติกรไปรษณีย์ไทย
แนวข้อสอบนิติกรการท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
แนวข้อสอบนิติกรนักเรียนจ่า ทหารเรือ ทหารอากาศ ทหารบก สัสดี
แนวข้อสอบนิติกรกรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ ทบ
แนวข้อสอบนิติกรกรมสรรพาวุธทหารบก พาณิชย์นาวี
แนวข้อสอบนิติกรกองบัญชาการกองทัพไทย
แนวข้อสอบนิติกรช่างฝีมือทหาร ทหารปืนใหญ่ ทหารม้า ทหารราบ
แนวข้อสอบนิติกรกองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนิติกรกรมธนารักษ์
แนวข้อสอบนิติกรกรมบัญชีกลาง
แนวข้อสอบนิติกรกรมศุลกากร
แนวข้อสอบนิติกรกรมสรรพกร
แนวข้อสอบนิติกรกรมสรรพสามิต
แนวข้อสอบนิติกรสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โรงงานยาสูบ
แนวข้อสอบนิติกรสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
แนวข้อสอบนิติกรสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แนวข้อสอบนิติกรกรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท
แนวข้อสอบนิติกรกรมกิจการเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนิติกรกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบนิติกรการเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบนิติกรสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
แนวข้อสอบนิติกรกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แนวข้อสอบนิติกรกรมหม่อนไหม กรมการข้าว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
แนวข้อสอบนิติกรกรมชลประทาน
แนวข้อสอบนิติกรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แนวข้อสอบนิติกรกรมประมง
แนวข้อสอบนิติกรกรมปศุสัตว์
แนวข้อสอบนิติกรกรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบนิติกรกรมวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนิติกรกรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบนิติกรกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร
แนวข้อสอบนิติกรสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สกย
แนวข้อสอบนิติกรสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก
แนวข้อสอบนิติกรองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อตก
แนวข้อสอบนิติกรองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อสค
แนวข้อสอบนิติกรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แนวข้อสอบนิติกรกรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบนิติกรกรมการบินพลเรือน
แนวข้อสอบนิติกรกรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบนิติกรกรมทางหลวง
แนวข้อสอบนิติกรกรมทางหลวงชนบท
แนวข้อสอบนิติกรกรมควบคุมมลพิษ
แนวข้อสอบนิติกรกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แนวข้อสอบนิติกรกรมทรัพยากรธรณี
แนวข้อสอบนิติกรกรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบนิติกรกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แนวข้อสอบนิติกรกรมป่าไม้
แนวข้อสอบนิติกรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบนิติกรกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
แนวข้อสอบนิติกรกรมอุตุนิยมวิทยา
แนวข้อสอบนิติกรสำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวข้อสอบนิติกรกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
แนวข้อสอบนิติกรกรมธุรกิจพลังงาน
แนวข้อสอบนิติกรกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
แนวข้อสอบนิติกรกรมการค้าภายใน
แนวข้อสอบนิติกรกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนิติกรกรมทรัพย์สินทางปัญญา
แนวข้อสอบนิติกรกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แนวข้อสอบนิติกรกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนิติกรกรมการปกครอง
แนวข้อสอบนิติกรกรมการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนิติกรกรมที่ดิน
แนวข้อสอบนิติกรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบนิติกรกรมโยธาธิการและผังเมือง
แนวข้อสอบนิติกรกรมคุมประพฤติ
แนวข้อสอบนิติกรกรมบังคับคดี
แนวข้อสอบนิติกรกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนิติกรกรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบนิติกรกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
แนวข้อสอบนิติกรศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลอาญา ศาลอุทธรณ์
แนวข้อสอบนิติกรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบนิติกรสำนักกิจการยุติธรรม
แนวข้อสอบนิติกรคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส
แนวข้อสอบนิติกรสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง
แนวข้อสอบนิติกรสำนักงานศาลปกครอง
แนวข้อสอบนิติกรสำนักงานศาลยุติธรรม
แนวข้อสอบนิติกรสำนักงานอัยการสูงสุด
แนวข้อสอบนิติกรอัยการผู้ช่วย ผู้พิพากษา
แนวข้อสอบนิติกรกรมการจัดหางาน
แนวข้อสอบนิติกรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
แนวข้อสอบนิติกรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แนวข้อสอบนิติกรสำนักงานประกันสังคม
แนวข้อสอบนิติกรกรมการศาสนา
แนวข้อสอบนิติกรกรมศิลปากร
แนวข้อสอบนิติกรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แนวข้อสอบนิติกรกรมวิทยาศาสตร์บริการ
แนวข้อสอบนิติกรสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
แนวข้อสอบนิติกรสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนิติกรสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
แนวข้อสอบนิติกรสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช
แนวข้อสอบนิติกรสำนักงานการศึกษาเอกชน
แนวข้อสอบนิติกรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวข้อสอบนิติกรกรมการแพทย์
แนวข้อสอบนิติกรกรมควมคุมโรค
แนวข้อสอบนิติกรกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แนวข้อสอบนิติกรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แนวข้อสอบนิติกรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แนวข้อสอบนิติกรกรมสุขภาพจิต
แนวข้อสอบนิติกรสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย
แนวข้อสอบนิติกรโรงพยาบาล สสจ
แนวข้อสอบนิติกรกรมโรงงานอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนิติกรกรมส่งเสริมการส่งออก
แนวข้อสอบนิติกรกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนิติกรกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แนวข้อสอบนิติกรสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
แนวข้อสอบนิติกรสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ
แนวข้อสอบนิติกรสหกรณ์ออมทรัพย์
แนวข้อสอบนิติกรกรมประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบนิติกรรัฐสภา
แนวข้อสอบนิติกรสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
แนวข้อสอบนิติกรสำนักงบประมาณ
แนวข้อสอบนิติกรสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ
แนวข้อสอบนิติกรสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แนวข้อสอบนิติกรสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนิติกรสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
แนวข้อสอบนิติกรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐนายก?
แนวข้อสอบนิติกรสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แนวข้อสอบนิติกรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนิติกรสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนิติกรคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต
แนวข้อสอบนิติกรคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช
แนวข้อสอบนิติกรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แนวข้อสอบนิติกรสภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบนิติกรสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปปท
แนวข้อสอบนิติกรสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง
แนวข้อสอบนิติกรสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เปิดสอบนิติกร

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book)
 สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *