สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา การสรุปความและตีความ
3 ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
5 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
8 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
9 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
10 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
11 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
12 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
13 ความรู้เกี่ยวกับวิชาบรรณารักษ์และห้องสมุด
14 ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดและบรรณารักษ์
15 สอบงานราชการบรรณารักษ์ (อัตนัย)
16 แนวข้อสอบวิชาบรรณารักษ์ (เจ้าหน้าที่ห้องสมุด )

สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดเลย
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดน่าน
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดแพร่
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดตาก
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดตราด
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดระยอง
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดระนอง
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดพังงา
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดตรัง
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการบรรณารักษ์ สำนักงาน กศนจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *