สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการพนักงานเขียนแบบ

1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522
3 แนวข้อสอบพรบ.การขุดดินและถมที่พ.ศ.2543
4 ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและการเขียนแบบ
5 ความรู้เบื้องต้นเรื่องเทคนิคการเขียนแบบ
6 การออกแบบอาคารและองค์ประกอบต่างๆ
7 แนวข้อสอบงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม
8 แนวข้อสอบการเขียนแบบและการวิเคราะห์โครงสร้าง
9 แนวข้อสอบเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
10 แนวข้อสอบงานออกแบบและการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
MP3-P032-แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522

แนวข้อสอบตำแหน่งพนักงานเขียนแบบสามารถใช้สอบทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบสำนักงานกพ
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบปลัดอำเภอ
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบครูผู้ช่วยกทม
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบครูผู้ช่วยสพฐ
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบครูกศนสำนักงานกศน
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษาสอศ
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎราชมงคล
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบนายสิบตำรวจประทวนสัญญาบัตร
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบท้องถิ่นอบตอบจเทศบาล
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบธนาคาร
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบธนาคารธกส
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบบริษัทTOTทีโอทีCATกสท
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบการประปานครหลวงกปน
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบการประปาส่วนภูมิภาคกปภ
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบการไฟฟ้ฝ่ายผลิตกฟผ
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบการไฟฟ้านครหลวงกฟน
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟภ
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบการรถไฟแห่งประเทศไทยรฟท
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบไปรษณีย์ไทย
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบการท่าอากาศยานไทยทอทAOT
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบนักเรียนจ่าทหารเรือทหารอากาศทหารบกสัสดี
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมยุทธศึกษาทหารบกยศทบ
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมสรรพาวุธทหารบกพาณิชย์นาวี
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกองบัญชาการกองทัพไทย
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบช่างฝีมือทหารทหารปืนใหญ่ทหารม้าทหารราบ
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกองทัพอากาศ
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมธนารักษ์
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมบัญชีกลาง
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมศุลกากร
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมสรรพกร
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมสรรพสามิต
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโรงงานยาสูบ
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมกิจการเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบการเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมหม่อนไหมกรมการข้าวกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมชลประทาน
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมประมง
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมปศุสัตว์
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมส่งเสริมสหกรณ์สหกรณ์การเกษตร
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางสกย
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสปก
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรอตก
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยอสค
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมการบินพลเรือน
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมทางหลวง
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมทางหลวงชนบท
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมควบคุมมลพิษ
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมทรัพยากรธรณี
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมป่าไม้
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมอุตุนิยมวิทยา
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบสำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมธุรกิจพลังงาน
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมการค้าภายใน
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมทรัพย์สินทางปัญญา
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมการปกครอง
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมที่ดิน
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมคุมประพฤติ
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมบังคับคดี
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมสอบสวนคดีพิเศษDSI
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบศาลรัฐธรรมนูญศาลฎีกาศาลอาญาศาลอุทธรณ์
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบสำนักกิจการยุติธรรม
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบสำนักงานศาลปกครอง
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบสำนักงานศาลยุติธรรม
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบสำนักงานอัยการสูงสุด
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบอัยการผู้ช่วยผู้พิพากษา
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมการจัดหางาน
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบสำนักงานประกันสังคม
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมการศาสนา
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมศิลปากร
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมวิทยาศาสตร์บริการ
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบสำนักงานการศึกษาเอกชน
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมการแพทย์
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมควมคุมโรค
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมสุขภาพจิต
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบโรงพยาบาลสสจ
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมโรงงานอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมส่งเสริมการส่งออก
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอ
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบสหกรณ์ออมทรัพย์
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบกรมประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบรัฐสภา
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบสำนักงบประมาณ
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบ
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI)
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐนายก?
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบสภากาชาดไทยองค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐปปท
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสตง
แนวข้อสอบพนักงานเขียนแบบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เปิดสอบพนักงานเขียนแบบ

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book)
 สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *