สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการพนักงานบริหารงานทั่วไป

1 ความหมายของการบริหาร
2 ความรู้เรื่องการบริหารงานจัดการทั่วไป (การจัดทำแผนงาน)
3 ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่?
4 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน
5 การบริหารจัดการองค์กร
6 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์
7 แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป
8 แนวข้อสอบหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่
9 แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป
10 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบงานพัสดุและงานสารบรรณ
12 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชุด 1
13 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชุด 2
MP3 – P067 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไปสามารถใช้สอบทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงาน กพ
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป ปลัดอำเภอ
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป ครูผู้ช่วย กทม
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป ครูผู้ช่วย สพฐ
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป ครู กศน สำนักงาน กศน
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฎ ราชมงคล
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป นายสิบตำรวจ ประทวน สัญญาบัตร
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป ธนาคาร
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป ธนาคาร ธกส
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป บริษัท TOT ทีโอที CAT กสท
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป การประปานครหลวง กปน
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาค กปภ
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้ฝ่ายผลิตกฟผ
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้านครหลวงกฟน
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟภ
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป การรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป ไปรษณีย์ไทย
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป การท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป นักเรียนจ่า ทหารเรือ ทหารอากาศ ทหารบก สัสดี
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ ทบ
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมสรรพาวุธทหารบก พาณิชย์นาวี
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กองบัญชาการกองทัพไทย
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป ช่างฝีมือทหาร ทหารปืนใหญ่ ทหารม้า ทหารราบ
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมธนารักษ์
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมบัญชีกลาง
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมศุลกากร
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมสรรพกร
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมสรรพสามิต
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โรงงานยาสูบ
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมกิจการเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป การเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมหม่อนไหม กรมการข้าว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมชลประทาน
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมประมง
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมปศุสัตว์
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สกย
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อตก
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อสค
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมการบินพลเรือน
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมทางหลวง
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมทางหลวงชนบท
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมควบคุมมลพิษ
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมทรัพยากรธรณี
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมอุตุนิยมวิทยา
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมธุรกิจพลังงาน
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมการค้าภายใน
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมทรัพย์สินทางปัญญา
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมการปกครอง
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมที่ดิน
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมโยธาธิการและผังเมือง
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมคุมประพฤติ
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมบังคับคดี
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลอาญา ศาลอุทธรณ์
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักกิจการยุติธรรม
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานศาลปกครอง
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานศาลยุติธรรม
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานอัยการสูงสุด
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป อัยการผู้ช่วย ผู้พิพากษา
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมการจัดหางาน
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานประกันสังคม
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมการศาสนา
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมศิลปากร
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์บริการ
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานการศึกษาเอกชน
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมการแพทย์
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมควมคุมโรค
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมสุขภาพจิต
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาล สสจ
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมโรงงานอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมการส่งออก
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สหกรณ์ออมทรัพย์
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป รัฐสภา
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงบประมาณ
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐนายก?
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป คณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปปท
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เปิดสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book)
 สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *