สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการเจ้าหน้าที่ประมง

1 พระราชบัญญัติการประมง พศ.2490 และแก้ไขเพิ่มเติม
2 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558
3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมง
4 ความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำ
5 การทำการประมงทะเล
6 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง
7 ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำ
8 ถาม-ตอบ บริหารจัดการประมงทะเล
9 ถาม – ตอบ พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
10 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง (อัตนัย)
11 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมง
MP3 – P070 – เอกสารอ่านสอบวิชาการประมง

แนวข้อสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมงสามารถใช้สอบทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงสำนักงาน กพ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงปลัดอำเภอ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงครูผู้ช่วย กทม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงครูผู้ช่วย สพฐ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงครู กศน สำนักงาน กศน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฎ ราชมงคล
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงนายสิบตำรวจ ประทวน สัญญาบัตร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงธนาคาร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงธนาคาร ธกส
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงบริษัท TOT ทีโอที CAT กสท
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงการประปานครหลวง กปน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงการประปาส่วนภูมิภาค กปภ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงการไฟฟ้ฝ่ายผลิตกฟผ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงการไฟฟ้านครหลวงกฟน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟภ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงการรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงไปรษณีย์ไทย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงการท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงนักเรียนจ่า ทหารเรือ ทหารอากาศ ทหารบก สัสดี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ ทบ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมสรรพาวุธทหารบก พาณิชย์นาวี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกองบัญชาการกองทัพไทย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงช่างฝีมือทหาร ทหารปืนใหญ่ ทหารม้า ทหารราบ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกองทัพอากาศ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมธนารักษ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมบัญชีกลาง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมศุลกากร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมสรรพกร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมสรรพสามิต
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โรงงานยาสูบ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมกิจการเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงการเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมหม่อนไหม กรมการข้าว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมชลประทาน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมประมง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมปศุสัตว์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สกย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อตก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อสค
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมการบินพลเรือน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมทางหลวง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมทางหลวงชนบท
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมควบคุมมลพิษ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมทรัพยากรธรณี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมป่าไม้
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมอุตุนิยมวิทยา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงสำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมธุรกิจพลังงาน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมการค้าภายใน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมทรัพย์สินทางปัญญา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมการปกครอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมที่ดิน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมโยธาธิการและผังเมือง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมคุมประพฤติ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมบังคับคดี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลอาญา ศาลอุทธรณ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงสำนักกิจการยุติธรรม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงสำนักงานศาลปกครอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงสำนักงานศาลยุติธรรม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงสำนักงานอัยการสูงสุด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงอัยการผู้ช่วย ผู้พิพากษา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมการจัดหางาน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงสำนักงานประกันสังคม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมการศาสนา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมศิลปากร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมวิทยาศาสตร์บริการ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงสำนักงานการศึกษาเอกชน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมการแพทย์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมควมคุมโรค
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมสุขภาพจิต
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงโรงพยาบาล สสจ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมโรงงานอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมส่งเสริมการส่งออก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงสหกรณ์ออมทรัพย์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงกรมประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงรัฐสภา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงสำนักงบประมาณ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐนายก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงสภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปปท
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประมงสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เปิดสอบเจ้าหน้าที่ประมง

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book)
 สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *