สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ

1 สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
3 กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุและการจำหน่ายพัสดุ
4 ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ โดยวิธี e-market และ e-bidding
6 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
7 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
8 การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ
9 ระเบียบการจัดหา การจัดซื้อ จัดจ้าง
10 แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
11 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
12 แนวข้อสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP)
13 แนวข้อสอบงานพัสดุและสารบรรณ
14 แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
15 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ
MP3 – P070 – สรุประเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ

แนวข้อสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุสามารถใช้สอบทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุสำนักงาน กพ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุปลัดอำเภอ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุครูผู้ช่วย กทม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุครูผู้ช่วย สพฐ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุครู กศน สำนักงาน กศน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฎ ราชมงคล
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุนายสิบตำรวจ ประทวน สัญญาบัตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุธนาคาร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุธนาคาร ธกส
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุบริษัท TOT ทีโอที CAT กสท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุการประปานครหลวง กปน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุการประปาส่วนภูมิภาค กปภ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุการไฟฟ้ฝ่ายผลิตกฟผ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุการไฟฟ้านครหลวงกฟน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟภ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุการรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุไปรษณีย์ไทย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุการท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุนักเรียนจ่า ทหารเรือ ทหารอากาศ ทหารบก สัสดี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ ทบ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมสรรพาวุธทหารบก พาณิชย์นาวี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกองบัญชาการกองทัพไทย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุช่างฝีมือทหาร ทหารปืนใหญ่ ทหารม้า ทหารราบ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกองทัพอากาศ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมธนารักษ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมบัญชีกลาง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมศุลกากร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมสรรพกร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมสรรพสามิต
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โรงงานยาสูบ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมกิจการเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุการเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมหม่อนไหม กรมการข้าว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมชลประทาน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมประมง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมปศุสัตว์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สกย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อตก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อสค
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมการบินพลเรือน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมทางหลวง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมทางหลวงชนบท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมควบคุมมลพิษ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมทรัพยากรธรณี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมป่าไม้
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมอุตุนิยมวิทยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุสำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมธุรกิจพลังงาน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมการค้าภายใน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมทรัพย์สินทางปัญญา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมการปกครอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมที่ดิน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมโยธาธิการและผังเมือง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมคุมประพฤติ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมบังคับคดี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลอาญา ศาลอุทธรณ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุสำนักกิจการยุติธรรม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุสำนักงานศาลปกครอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุสำนักงานศาลยุติธรรม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุสำนักงานอัยการสูงสุด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุอัยการผู้ช่วย ผู้พิพากษา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมการจัดหางาน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุสำนักงานประกันสังคม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมการศาสนา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมศิลปากร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมวิทยาศาสตร์บริการ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุสำนักงานการศึกษาเอกชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมการแพทย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมควมคุมโรค
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมสุขภาพจิต
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุโรงพยาบาล สสจ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมโรงงานอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมส่งเสริมการส่งออก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุสหกรณ์ออมทรัพย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุกรมประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุรัฐสภา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุสำนักงบประมาณ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐนายก?
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุสภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปปท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เปิดสอบเจ้าพนักงานพัสดุ

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book)
 สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *