สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำ

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์
2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
4 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
5 แนวข้อสอบ พรบ.พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546
6 ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ
7 ถาม-ตอบ วินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ
8 สรุป พรบ.วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พศ. 2482 และจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์
9 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479
10 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐
11 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒
12 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๓
13 สรุประเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ.2549
14 ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
15 ความรู้เกี่ยวกับการให้การศึกษาอบรมและฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง
16 แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
17 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2506
18 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
19 แนวข้อสอบเก่ากรมกรมราชทัณฑ์

สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดเลย
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดน่าน
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดแพร่
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดตาก
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดตราด
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดระยอง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดระนอง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดพังงา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดตรัง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำจังหวัดยะลา

b10a4 – เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ เรือนจำ

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book)
 สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *