สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานด้านสาธารณสุข
5 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
11 ความรู้ทั่วไปทางเภสัชวิทยา
12 แนวคิดเกี่ยวกับยาและหลักทั่วไปในการใช้ยา
13 ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสภาเภสัชกรรม
14 ถาม – ตอบ เรื่องเวชภัณฑ์ทั่วไป
15 แนวข้อสอบเภสัชกร
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 – P047 – เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดเลย
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดตาก
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดตราด
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจังหวัดยะลา

b41a6 – เจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาล

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *