สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดี

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี
2 ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของกรมบังคับคดี
3 สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
5 สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
6 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
8 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
9 การบริหารงานจัดการทั่วไปและการจัดทำแผนงาน
10 การบริหารแผนงาน โครงการ
11 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
12 นโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
13 การบริหารทรัพยากรบุคคล
14 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
15 แนวข้อสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
16 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุด 1
17 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุด 2
18 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุด 3
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา

b12a3 – นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดี

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *