สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชน

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
2 นโยบายว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ พช.
3 สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4 สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
5 สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
6 สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
7 สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
8 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
9 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ ชุด3
10 แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป
11 แนวข้อสอบความหมายของการบริหาร
12 แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
13 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชุด 1
14 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชุด 2
15 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชุด 3
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

b3a3 – นักบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชน

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *