สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุข

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง?
8 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
9 แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
10 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
12 แนวข้อสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP)
13 แนวข้อสอบงานพัสดุและสารบรรณ
14 แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ ชุด 1
15 แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ ชุด 2
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุข

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *