สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

1 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
2 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่ม
3 สาระสำคัญแนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
4 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
5 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
7 ความรู้เกียวกับเศรษฐกิจพอเพียง
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการประชาสัมพันธ์
10 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
11 หลักการและทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร
12 แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1
13 แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2

แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

b5a9 – นักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *