สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัด

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน
2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนที่
3 ความรู้ด้านแผนที่ การสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
4 หลักการสำรวจและทำแผนที่
5 การเขียน ย่อ ขยาย รูป แผนที่
6 ภาพถ่ายทางอากาศ
7 การแปลภาพถ่ายทางอากาศ
8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสำรวจ
9 หลักการอ่าน แปลตีความภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่
10 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
11 แนวข้อสอบประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และประมวลกฎหมายที่ดิน กฎกระทรวง
12 แนวข้อสอบการสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
13 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542
14 แนวข้อสอบวิชาแผนที่และภูมิศาสตร์
15 แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ
16 แนวข้อสอบนายช่างรังวัด
17 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา

b2a4 – นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัด

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *