สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
2 นโยบายรัฐบาลด้านการเกษตร
3 สรุปนโยบายเกษตรของรัฐบาล เกษตรกรเข้มแข็ง การส่งเสริมอาชีพเกษตร+ถามตอบ?
4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
6 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
7 สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
8 สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
9 ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ
10 ถาม-ตอบ วินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ
11 สรุปความรู้เรื่องการวินิจฉัยข้อกฎหมาย
12 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
13 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
14 แนวข้อสอบลักษณะสำคัญของกฎหมายเบื้องต้น
15 แนวข้อสอบการจัดทำและบริหารสัญญา
16 แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน

แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดยะลา

b27a11 – นิติกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *