สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
3 แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557
4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
6 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
8 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
9 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
10 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
11 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2550
12 แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550?
13 พรบ.ประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
14 แนวข้อสอบ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550
15 แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.และ สว. 2550
16 แนวข้อสอบ พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
17 แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 2552
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเลย
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตาก
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตราด
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบพนักงาน กกต สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *