สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
5 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550?
8 แนวข้อสอบ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550
9 แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.และ สว. 2550
10 แนวข้อสอบ พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
11 แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 2552
12 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
13 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
14 แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญชี
15แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
16 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเลย
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตาก
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตราด
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *