สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชน

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
2 นโยบายว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ พช.
3 สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4 สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุด 1
6 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
8 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
9 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
10 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
11 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
12 การเขียนคำกล่าวต่าง ๆ ที่ใช้ในงานประชุม สัมมนา
13 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ
14 แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญชี
15 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
16 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
17 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
18 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

b3a6 – พนักงานธุรการ สำนักงานพัฒนาชุมชน

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *