สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร
2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
3 ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
6 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
7 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)
8 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
10 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
12 แนวข้อสอบงานพัสดุและงานสารบรรณ
13 ภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
14 แนวข้อสอบเกี่ยวกับภาษีอากร ชุดที่ 1
15 แนวข้อสอบเกี่ยวกับภาษีอากร ชุดที่ 2
MP3- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดเลย
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดตาก
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดตราด
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดยะลา

b29a7 – พนักงานภาษีสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *