สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด

1 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
2 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่ม
3 สาระสำคัญแนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
4 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
5 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
7 ความรู้เกียวกับเศรษฐกิจพอเพียง
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
11 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
12 แนวข้อสอบอนามัยสิ่งแวดล้อม
13 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ
14 แนวข้อสอบเฉพาะทาง สาธารณะสุข
15 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

b5a2 – เจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *