สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดี

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี
2 ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของกรมบังคับคดี
3 สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
5 สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
6 สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)
7 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
9 แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ 150 ข้อ เฉลยล่ะเอียด
10 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
11 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
12 การเขียนคำกล่าวต่าง ๆ ที่ใช้ในงานประชุม สัมมนา
13 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร
14 แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญชี
15 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
16 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
17 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา

b12a2 – เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานบังคับคดี

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *