สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมง

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประมง
2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมง
3 พระราชบัญญัติการประมง พุทธศักราช 2490
4 แนวข้อสอบพรบ.การประมง พศ.2490 และแก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
7 ทฤษฎีการสื่อสาร
8 หลักการและทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร
9 การสื่อสารภายในองค์กร
10 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
11 การสร้างและการบริหารภาพลักษณ์
12 การผลิตสื่อกระจายเสียง
13 แนวข้อสอบการเขียนเพื่อการสือสาร
14 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานสื่อสารมวลชน
15 แนวข้อสอบการสร้างและการบริหารภาพลักษณ์
16 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
MP3 – พรบ.การประมง

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

b19a4 – เจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานประมง

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *